Als je een keer een dag(deel) wilt ruilen, alleen bij kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dan doen we ons best om dit in te passen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. De gewenste ruildag geef je door via het Ouderportaal.

Zelfs een nationale feestdag kun je bij ons ruilen!

Richtlijnen

  • De clustermanager is akkoord met de gewenste ruil;
  • Je dient het verzoek maximaal drie maanden van tevoren via het Ouderportaal in;
  • Er is plaats in de basis- of stamgroep; als er geen plaats is in de eigen basis- of stamgroep maar wel in een andere of samengestelde groep dan krijg je dit als keuze voorgelegd;
  • We hoeven geen extra pedagogisch medewerker in te zetten;
  • Maximaal 15 dagen (inclusief feestdagen) ruilen per kalenderjaar;
  • Het ruilverzoek kunnen we uiterlijk twee weken van tevoren toezeggen;
  • Ruilen is een service en geen recht.

Aan ruilen zijn géén kosten verbonden.

Ruilen bij ziekte

Als je kind door ziekte niet aanwezig is, kun je een ruildag aanvragen via het Ouderportaal. Je dient het verzoek vooraf in. Wanneer je je kind op maandag ziek meldt en voorziet dat het kind ook de volgende dag of dagen niet naar de locatie zal gaan, kun je voor één van die volgende dagen een ruilaanvraag indienen.

Ruilen bij studiedag

Bij de buitenschoolse opvang is het in principe mogelijk om bij een studiedag een dagdeel 'gewone opvang' te ruilen met een (dagdeel) studiedag. Het moet wel gaan om hetzelfde aantal dagdelen. Je ruilt dus één op één. Er is geen sprake van gegarandeerde opvang. Aan het minimum aantal kinderen moet, net als anders, voldaan worden en ook de andere richtlijnen voor ruilen blijven geldig.

Terugruilen

Als een ruildag door de clustermanager is goedgekeurd kun je niet zonder meer terugruilen naar de dag waarop je kind volgens de overeenkomst recht zou hebben. Terugruilen kan alleen na toestemming van de clustermanager en als er plaats is.

Afwijzing

We zijn ons er van bewust dat we deze service, bij de locaties waar de basis- of stamgroepen het maximum toegestane aantal kinderen komen, niet altijd tot tevredenheid kunnen invullen. We moeten dan 'nee' verkopen. We willen altijd kwaliteit leveren en werken vanzelfsprekend volgens de wettelijke eisen. We vragen daarom begrip als de pedagogisch medewerker of clustermanager niet aan je verzoek tot ruilen kan voldoen. Natuurlijk kun je voor een andere dag een nieuw verzoek indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten