Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) is een organisatie die kinderopvang biedt in Nijmegen en de omliggende gemeenten. We zijn een stichting, dus hebben geen winstoogmerk. Ons statutaire doel is: het bevorderen van de ontwikkeling van en het voorzien in aanvullende opvoeding en verzorging van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Dat doen we met circa 1.300 collega’s op ruim 150 locaties. Hieronder lichten we onze bestuursstructuur toe.

Meer cijfers en feiten staan in ons jaarverslag

Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur van KION is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de prestaties van KION en het organiseren van de noodzakelijke middelen hiertoe, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid. De twee leden vormen een collegiaal bestuur en leggen beiden verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zij zijn beiden bestuurlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het geheel, ongeacht de onderlinge verdeling van aandachtsgebieden.

De Raad van Toezicht ziet toe op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur fungeert als sparringpartner voor de Raad van Bestuur en vervult de werkgeversrol.

De RvB bestaat uit
• Ton Leeggangers, voorzitter
• Marin van Schaick, lid

Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit
• Henk Beerten, voorzitter
• Richard Innemee, lid
• Monique Smeijers, lid
• Ina Vogelzangs, lid
• Martijn Witvoet, lid

 De Raad van Bestuur vormt samen met de regiodirecteuren het managementteam. Hier wordt (strategisch) beleid gemaakt en wordt de verbinding gelegd tussen beleid en operatie.

Regio’s

KION heeft vier regio’s, organisatorische eenheden, waarin het volgende wordt gerealiseerd:
• Marketing en marktontwikkeling
• Strategische personeelsplanning
• Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van dienstverlening/IKC’s
• Versterken relatiebeheer, IKC’s
• Synergie op het gebied van P&O, P&K, SB

De regio wordt aangestuurd door een regiodirecteur met de volgende verantwoordelijkheden:
• Integraal verantwoordelijk voor medewerkers en processen binnen de eigen regio (financiën, personeel, kwaliteit, pedagogisch-inhoudelijk, processen)
• Verantwoordelijk voor de PDCA-cyclus in de regio
• Leiding geven aan zes tot acht clustermanagers
• Als lid directieteam gericht op de hele organisatie, ontwikkeling strategisch beleid en afstemming met collega-directeuren
• Realisatie strategische ambities op regioniveau.

De vier regio’s:
• Noord
• Midden-Oost
• Zuid-West
• Westelijke gemeenten

Er zijn drie regiodirecteuren. Eén regiodirecteur stuurt twee regio’s aan: Midden-Oost en West.

De dagelijkse operatie ligt in handen van de clustermanagers.

Missie en visie

Bij KION dragen we elke dag bij aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen. Dat is onze missie. We willen het beste voor kinderen en bieden hen een veilige en uitdagende omgeving, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en gelukkig zijn. Onze visie is dat onze medewerkers hierin een cruciale rol vervullen; door te investeren in hun kennis en kunnen, zorgen we dat we dé expert zijn en blijven op het gebied van het jonge kind en spelenderwijs leren. Lees meer