Als je kind niet naar het kinderdagverblijf, de peutergroep of de buitenschoolse opvang komt, meld je haar of hem af via het Ouderportaal. Het liefst zo snel mogelijk. We kunnen dan eventueel een ander kind laten ruilen of een dag extra opvang aanbieden.

Je kind kan komen als de pedagogisch medewerkers de verzorging kunnen bieden die je kind nodig heeft. De gezondheid van alle andere kinderen van de groep staat hierbij voorop. Wanneer een kind bij ons ziek wordt, belt de pedagogisch medewerker naar de ouders om te vragen om het kind op te halen.

We spreken met elke ouder af dat je de pedagogisch medewerkers laat weten of je kind een besmettelijke ziekte heeft. De pedagogisch medewerkers en de clustermanager beslissen dan of het kind al dan niet kan komen of kan blijven. We baseren ons hierbij op advies van de GGD. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de KIDDI app of contact opnemen met de GGD.

Als je kind medicijnen nodig heeft, vul je een medicijnverklaring in.

Zieke kinderen en betaling

Wanneer een kind door ziekte niet naar het kinderdagverblijf, de peutergroep of de buitenschoolse opvang kan komen, is er wel betaling verschuldigd. Bij langdurige ziekte zijn er twee mogelijkheden:

  • blijven betalen; zo behoud je het recht direct weer gebruik te maken van de kinderopvang zodra je kind weer beter is;
  • stoppen met betaling met inachtneming van de opzegtermijn; hiermee zeg je de overeenkomst op. Je kind komt dan wel met de hoogste prioriteit op de vraaglijst en heeft daarmee voorrang bij herplaatsing.

Meer informatie vind je in het protocol Medisch handelen.

Vaccinatiebeleid

KION heeft als uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op verantwoorde kinderopvang. Met het vaccinatiebeleid volgen we de richtlijnen die zijn opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMen de wetgeving omtrent vaccinatie.

KION heeft als uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op verantwoorde kinderopvang. De gedaalde vaccinatiegraad is een punt van zorg. De vaccinatiegraad moet weer op een verantwoord niveau (meer dan 95%) komen. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter niet bij de kinderopvang, maar bij de overheid en bij ouders.

We registreren van ieder kind op het formulier kindgegevens of ze wel of niet meedoen aan het vaccinatieprogramma. Jaarlijks controleren de ouders dit formulier en waar nodig passen we dit gezamenlijk aan. Bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte die opgenomen is in het rijksvaccinatieprogramma, stemmen we met de GGD een plan van aanpak af en informeren we ouders.