Er komen bij ons veel verschillende kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier.

Kinderen hebben allemaal een eigen mentor, dit is een van de pedagogisch medewerkers van de groep waar het kind geplaatst is. Deze mentor volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en het kind, en voert de oudergesprekken. De pedagogisch medewerkers informeren tijdens het welkomstgesprek de ouders en het kind wie de mentor is. Dit is voor ouders ook zichtbaar in het Ouderportaal. Naast de mentor is er voor elk kind tot vier jaar een tweede vaste gezicht. Voor kinderen tot een jaar is of de mentor of het tweede vaste gezicht aanwezig als het kind naar de locatie komt, met uitzondering van begin en eind van de dag en verlof. Voor kinderen van een tot vier proberen we dit ook te realiseren. 

De mentor begeleidt het wennen van het kind in de groep, zorgt bij de buitenschoolse opvang voor een 'maatje' voor het nieuwe kind, volgt en legt de ontwikkeling en het welbevinden vast en onderhoudt contact met het mentorkind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Dit alles wordt geborgd door één verantwoordelijke per locatie die deze acties in de gaten houdt. Wanneer er door een verandering, door bijvoorbeeld andere dagdelen of het wisselen van groep, een nieuwe mentor in beeld komt, wordt dit zoveel mogelijk vooraf besproken met de ouder(s)/verzorger(s) en hun kind en wordt er kennis gemaakt met de nieuwe mentor.

We volgen voortdurend hoe kinderen zich ontwikkelen en houden hun 'welbevinden' in de gaten met het kind-volg-systeem. Daarmee bedoelen we of ze zich bij ons in de groep ontspannen en prettig voelen, hoe ze tot spelen komen en contact opbouwen met andere kinderen. We praten regelmatig met ouders over hoe het met hun kind gaat. Dit komt niet alleen ter sprake tijdens de breng- en haalmomenten, maar ook via de mogelijkheid van een jaarlijks oudergesprek rond de verjaardag van het kind. Tijdens de groepsoverleggen, bespreken we regelmatig hoe het met de kinderen gaat. Bij onze locaties zijn we ingewerkt op het kind-volg-systeem 'Kijk' of ons eigen 'Kijk op kinderen'. Daarnaast krijgen we op maat instructie of training in observeren.

Soms zien we gedrag waar we ons zorgen over maken. Bijvoorbeeld als een kind zich heel erg terugtrekt, heel weinig praat of als een kind een terugval in de ontwikkeling laat zien die niet overgaat. Wanneer we ons zorgen maken, bespreken we dit zo snel mogelijk met de ouders. Het is belangrijk om te kijken of ouders onze zorgen herkennen. Samen denken we na over een eventuele reden voor het gedrag en mogelijke stappen. Hierbij handelen we op basis van ons signaleringsprotocol. We spreken ouders hierover niet zomaar in de gang aan maar maken een aparte afspraak. Een ouder kan altijd een gesprek aanvragen om op een rustig moment over het kind te praten met de mentor.

In het signaleringsprotocol, wat jaarlijks aan de orde komt in het teamoverleg, staan de stappen van het eerste signaleren tot waar nodig doorverwijzen naar een zorginstelling. Deze stappen doorlopen we in overleg met de ouders. Verder zijn er hulpmiddelen zoals een observatielijst. Bij een vermoeden van kindermishandeling maken we gebruik van onze 'Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’. Voor ondersteuning kunnen wij en de ouders in de gemeente Nijmegen, voor de nul tot vierjarigen, een beroep doen op de zorgcoördinatoren. Meer informatie hierover lees je in de folder voor ouders met informatie over 'Kijk op kleintjes' en de zorgcoördinatoren. Daarnaast kunnen we voor ondersteuning altijd terecht bij de clustermanager en/of pedagogisch geschoolde medewerkers van het Servicebureau.

De meeste locaties van KION doen mee aan het project passende kinderopvang. Passende kinderopvang (PKO) is het streven om voor elk kind in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van kinderopvang te organiseren, bij voorkeur in de eigen omgeving. PKO heeft een preventief karakter, door vroege interventie kan voorkomen worden dat problematiek oploopt. Dat is maatwerk: bij elke nieuwe vraag past een nieuwe oplossing. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om zijn/haar expertise ten volle te benutten, gebruik te maken van elkaars kennis en in netwerksamenwerking af te stemmen wie welke rol neemt.

Elk kinderdagverblijf is gekoppeld aan een ambulant begeleider Passende kinderopvang met ruime ervaring en expertise binnen een (jeugd)zorgorganisatie. In de regio Nijmegen komen zij vanuit de Driestroom, Entréa, Unik of onderwijsgroep PuntSpeciaal en vormen gezamenlijk een kenniskring PKO.

De ambulant begeleider passende kinderopvang kan preventief en zonder zorgbeschikking worden ingezet wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling (gedrag, medisch en/of cognitief), die vragen om tweedelijns expertise, advies en benadering. De inzet vindt plaats binnen de kinderopvang, in contact met ouders en in samenwerking met kernteam, GGD en andere betrokken hulp- en dienstverleners rondom het gezin. Als de zorgvraag of de mogelijkheden op de locaties het vereisen wordt doorverwezen naar een andere instantie.

Bij de overgang van het kinderdagverblijf of peutergroep naar de basisschool en buitenschoolse opvang vragen we toestemming aan de ouders om relevante informatie over het kind over te dragen aan school. We gebruiken hiervoor een overdrachtsformulier. De informatie lichten we via een telefoongesprek of in een persoonlijk gesprek (warme overdracht) toe. Soms gebeurt dit samen met de ouders. Hierdoor kan school vanaf het begin goed inspelen op het kind. In de gemeente Nijmegen gebruiken we hiervoor de het instrument ‘Alle kinderen in beeld’ (AKIB).

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten