Medewerkers

Bij KION kinderopvang ontwikkelt je kind zich spelenderwijs op zijn of haar eigen tempo. Om ervoor te zorgen dat je kind bij ons in de beste handen is, zorgen we ervoor dat de medewerkers bij KION gekwalificeerd zijn volgens de cao Kinderopvang en de wet IKK. Dit betekent dat zij naast de vastgestelde opleidingen ook bijvoorbeeld aan de taaleis voldoen. We vinden ontwikkeling belangrijk, niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen. Daarom hebben we een scholingsbudget dat we heel divers in kunnen zetten voor een specifieke scholingsbehoefte. Dit kan zijn bijvoorbeeld door workshops en werkochtenden die afdeling Pedagogiek & Kwaliteit ontwikkelt of verschillende modules door middel van E-learning. Daarbij kan ook coaching door de pedagogisch coaches worden ingezet. Er is een KION scholingsbeleid waar locaties onderdelen van kunnen afnemen. 

Veiligheid

Een kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse opvang moet niet alleen een fijne, uitdagende plek zijn, maar ook veilig en geborgen. Al onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold op het gebied van veiligheid en pedagogiek. Zij hebben allemaal een basistraining kinder-EHBO gehad en daarnaast is een aantal van hen ook bedrijfshulpverlener (bhv'er). Bij alle locaties zijn actuele evacuatieplannen en doen we, in samenwerking met de brandweer, brandoefeningen. We hanteren daarbij zowel aangekondigde als niet-aangekondigde oefeningen.

Voorschoolse Educatie

De pedagogisch medewerkers van de locaties waar we Voorschoolse Educatie (VE) bieden, zijn getraind in het werken met de VE-methode Uk & Puk en het kind-volg-systeem ‘Kijk!’, of een andere methode die aansluit bij school en gemeente. Deze training is afgesloten met een certificaat. Nieuwe pedagogisch medewerkers worden ingewerkt bij de locatie. Voor de VE-locaties is er per locatie een locatie specifiek scholingsplan.

Stagiaires

Soms is er een stagiaire in de groep. De opleiding die een stagiaire volgt en het niveau dat zij of hij hierin bereikt heeft, bepaalt de mate waarin zij of hij ondersteuning mag bieden bij het activiteitenaanbod en de begeleiding van de kinderen. De stagiaires zijn in principe boventallig (extra). De stagiaire (pedagogisch werk) doet onder begeleiding van de pedagogisch medewerker mee aan alle onderdelen van het programma. Afhankelijk van de vorderingen in de stage neemt zij/hij het initiatief bij de kring, bereidt het activiteitenprogramma mee voor en begeleidt de activiteiten. Een stagiaire oefent met het kind-volg-systeem. Daarnaast verricht de stagiaire allerhande voorkomende ondersteunende taken. Als de clustermanager en de werkbegeleider vinden dat de stagiaire in staat is om onder toezicht zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor de groep, kan zij/hij, incidenteel en onder vastgestelde voorwaarden uit de cao Kinderopvang, worden ingezet naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker.

BBL

We bieden naast stageplaatsen ook opleidingsplaatsen voor studenten die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen van de opleiding Pedagogisch Werk (PW), niveau 3 of 4. Zij zijn in dienst als student-werknemer gedurende hun opleidingstijd. De student-werknemers hebben over het algemeen al een beroepsopleiding afgerond maar kwalificeren niet (volledig) voor de kinderopvang. De eerder verworven kennis en vaardigheden bepalen de mate waarin de student-werknemer zelfstandig het werk van pedagogisch medewerker uitvoert (formatieve inzetbaarheid). We leggen de formatieve inzetbaarheid per fase vast in een document. We gebruiken daarvoor een formulier waarin alle aspecten van het werk uitvoerig aan bod komen. De student-werknemers zijn de eerste zes weken boventallig (extra) in de groep. Daarna bepalen we in overleg met de werkbegeleider, de student-werknemer, de clustermanager en de opleiding, in hoeverre zij of hij formatief inzetbaar kan zijn. Dit kan van ‘incidenteel’ tot ‘volledig’ zijn. 
Naast een student-werknemer zijn altijd gekwalificeerde pedagogisch medewerkers bij de locatie aanwezig.

Vrijwilligers

Soms is er een vrijwilliger in de groep/bij de locatie, bijvoorbeeld om kinderen een boek voor te lezen. Deze vrijwilliger is boventallig (extra) en wordt altijd begeleid door een van de medewerkers van de locatie. Een vrijwilliger tekent een vrijwilligersverklaring volgens het vrijwilligersbeleid van KION.

Personenregister kinderopvang

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn daarmee geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang

Gedragscode en vertrouwenspersoon

KION is een grote organisatie met veel medewerkers. Om onze medewerkers te beschermen, werken we volgens een gedragscode. Hierin staat beschreven hoe je als KION-medewerker respectvol met elkaar, klanten en derden omgaat. Ondanks dat elke medewerker de gedragscode dient te volgen, kan zich onverhoopt een ongewenste situatie op de werkvloer voordoen. Een medewerker kan dit dan melden bij zijn/haar eigen leidinggevende, een personeelsadviseur of een extern vertrouwenspersoon.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer