Pedagogische kwaliteit

Bij KION hechten we waarde aan pedagogische kwaliteit. Vanuit de wettelijke doelen en onze pedagogische uitgangspunten stimuleren we de pedagogische kwaliteit bij onze locaties op verschillende manieren.

Werken aan pedagogische kwaliteit als continue proces

We stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen en hun talenten. De pedagogische bouwstenen die daarvoor de basis vormen zijn onder andere de interactievaardigheden van onze pedagogisch medewerkers met de kinderen, de samenwerking tussen medewerkers en organisatie van de groep, de inrichting en aangeboden (spel)materialen, de activiteiten/belevenissen die georganiseerd worden en het contact en communicatie met ouders. Omdat we hechten aan pedagogische kwaliteit, hebben we op deze gebieden pedagogisch beleid ontwikkeld en talloze hulpmiddelen om bij alle locaties kwaliteit te realiseren en verder te versterken. 

Dit werken aan pedagogische kwaliteit is een gezamenlijk, continue proces. We hebben dit praktisch vertaald naar een pedagogisch werkproces waarin teams en clustermanager jaarlijks (een) pedagogisch doel(en) formuleren waar zij met concrete acties aan werken. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van meer 'open-eind' en echt spelmateriaal, waardoor de fantasie van kinderen geprikkeld wordt. Of elke maand bij de buitenschoolse opvang samen met de kinderen een ‘wensenlijst’ van belevenissen op een poster zetten en uitvoeren, om de eigen ideeën en betrokkenheid van kinderen te stimuleren. Pedagogisch coaches ondersteunen dit werkproces met onder andere pedagogische observaties in alle groepen en verdieping van pedagogische onderwerpen tijdens een groeps- of teamoverleg. Clustermanager en teams betrekken ouders en de oudercommissie hierbij door hen te informeren over de resultaten van de pedagogische observaties en pedagogisch doel(en) gezamenlijk te bespreken. Clustermanager en pedagogisch coach volgen de voortgang van de uitgezette acties op verschillende momenten in het jaar. Daarnaast biedt een divers scholingsaanbod de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van pedagogische kennis en vaardigheden van de medewerkers.

Door het KION-breed volgen van de resultaten van deze pedagogische metingen en doelen in de teams, wordt duidelijk wat er nodig is aan beleid, voorwaarden en scholing om onze pedagogische kwaliteit verder te kunnen versterken. Dit onderwerp krijgt op alle niveaus van de organisatie de aandacht en is bijvoorbeeld een regelmatig bespreekpunt met de overkoepelende ouderraad (OOR). Werken aan pedagogische kwaliteit is daarmee met recht een concreet, gezamenlijk én continue proces.

Borging van pedagogisch beleid en pedagogische coaching

Medewerkers van de afdeling Pedagogiek zorgen voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van het pedagogisch beleid en het coachen van de pedagogisch medewerkers. Het team bestaat uit 9 beleids- en stafmedewerkers en 22 coaches. Van deze 20 coaches werkt een aantal als coach kindontwikkeling en zijn gekoppeld aan de kinderdagverblijven en peutergroepen. De anderen werken als coach talentontwikkeling en zijn gekoppeld aan de buitenschoolse opvang.

De pedagogisch coaches zijn verbonden aan vaste locaties waar ze de medewerkers begeleiden bij hun dagelijkse werkzaamheden en mede zorgen voor implementatie van het pedagogisch beleid. Op deze wijze dragen zij bij aan verdere kwaliteitsverhoging en professionalisering.

Het doel en de inzet van de coaching wordt samen met de clustermanagers, aan de hand van het KION jaarwerkplan en het locatieontwikkelplan, bepaald en vastgelegd. Hierbij zorgen we ervoor dat iedere pedagogisch medewerker minimaal één keer per jaar wordt gecoacht.

De wettelijk verplichte uren voor coachen en pedagogisch beleid voor geheel KION zijn als volgt berekend:

  • Voor pedagogisch beleid is er in 2024, met onze 166 locaties, wettelijk 8300 uur (per locatie 50 uur) beschikbaar. Deze beleidsuren worden deels ingezet door de pedagogische coaches (12 uur per locatie per jaar) en de overige uren (38 uur per locatie per jaar) door de staf en beleidsmedewerkers van de afdeling Pedagogiek. Zij zetten deze uren in ten behoeve van de ontwikkeling van KION breed pedagogisch beleid en voor de ontwikkeling van hulpmiddelen voor de uitvoering of borging ervan. De implementatie gebeurt op team of individueel niveau.
  • Voor pedagogische coaching is er in 2024, voor de gezamenlijke 648,8 fte, wettelijk 6488 uur beschikbaar. Per fte 10 uur. Bij locaties met Voorschoolse Educatie (VE) wordt dit aangevuld met coaching uren per locatie, gekoppeld aan het aantal doelgroepkinderen. Dat zijn 664 doelgroepkinderen dus 6640 uur. Bij elke locatie is op de locatiepagina, in het document 'Ons pedagogisch handelen’, te vinden welke onderwerpen aan bod komen en hoeveel uur hiervoor volgens de wettelijke regels beschikbaar is. Binnen het team van coaches is ruimte om waar nodig extra uren in te zetten om aan te kunnen sluiten bij de vragen die op dat moment spelen.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer