Bij KION hechten we waarde aan pedagogische kwaliteit. Vanuit de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten stimuleren we de pedagogische kwaliteit bij onze locaties op verschillende manieren.

Medewerkers van de afdeling Pedagogiek zorgen voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van het pedagogisch beleid en het coachen van de pedagogisch medewerkers. Het team bestaat uit  10 beleids- en stafmedewerkers en 20 coaches. Van deze 20 coaches werkt een aantal als coach kindontwikkeling en zijn gekoppeld aan de kinderdagverblijven en peutergroepen. De anderen werken als coach talentontwikkeling en zijn gekoppeld aan de buitenschoolse opvang.

De pedagogisch coaches zijn verbonden aan vaste locaties waar ze de medewerkers begeleiden bij hun dagelijkse werkzaamheden en mede zorgen voor implementatie van het pedagogisch beleid. Op deze wijze dragen zij bij aan verdere kwaliteitsverhoging en professionalisering.

Het doel en de inzet van de coaching wordt samen met de clustermanagers, aan de hand van het KION jaarwerkplan, bepaald en vastgelegd. Hierbij zorgen we ervoor dat iedere pedagogisch medewerker minimaal één keer per jaar wordt gecoacht.

De wettelijk verplichte uren voor coachen en pedagogisch beleid voor geheel KION zijn als volgt berekend:

  • Voor pedagogisch beleid is er in 2022, met onze 159 locaties, wettelijk 7.950 uur (per locatie 50 uur) beschikbaar. Deze beleidsuren worden deels ingezet door de pedagogische coaches (12 uur per locatie per jaar) en de overige uren (38 uur per locatie per jaar) door de staf en beleidsmedewerkers van de afdeling Pedagogiek. Zij zetten deze uren in ten behoeve van de ontwikkeling van KION breed pedagogisch beleid en voor de ontwikkeling van hulpmiddelen voor de uitvoering of borging ervan. De implementatie gebeurt op team of individueel niveau. In totaal zijn er op contract 8133 uur voor beleid bij coaches, staf en beleidsmedewerkers.
  • Voor pedagogische coaching is er in 2022, voor de gezamenlijke 559 fte, wettelijk 5.590 uur beschikbaar. Per fte 10 uur. Bij locaties met Voorschoolse Educatie (VE) wordt dit aangevuld met coaching uren per locatie, gekoppeld aan het aantal doelgroepkinderen. Dat zijn 681 doelgroepkinderen dus 6.810 uur. De coaches hebben samen 12.400 uur per jaar om de teams en medewerkers te coachen. Bij elke locatie is op de locatiepagina, in het document 'Ons pedagogisch handelen’, te vinden welke onderwerpen aan bod komen en hoeveel uur hiervoor beschikbaar is. De overige (bovenwettelijke) uren, in totaal 7.900 uur, worden ingezet om aan te kunnen sluiten bij de vragen die op dat moment spelen.