VE in de praktijk

Onze VE werkwijze valt onder de pedagogische uitgangspunten van KION en is deel van ons pedagogisch beleid. We stimuleren de brede ontwikkeling van de kinderen op een speelse manier. Kinderen en pedagogisch medewerkers hebben hierbij allebei een actieve rol. Door prikkelende vragen te stellen in een uitdagende omgeving en hierbij steeds in te spelen op de inbreng van kinderen en aan te sluiten bij hun niveau en interesse, brengen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Ons doel is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. De VE-methodes waarmee we werken, sluiten op deze visie en dit doel aan. Om te beginnen zorgen we voor een leuke en uitdagende ruimte waarin voor de kinderen van alles te beleven valt. We doen allerlei stimulerende activiteiten met de kinderen tijdens de kring, de verzorging en het spelen. Vóór het fruit eten zingen we bijvoorbeeld liedjes die passen bij het thema waar we met de groep mee bezig zijn. Dezelfde activiteit kunnen we op verschillende manieren doen, waarbij we aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Zo proberen we kinderen 'op maat' te stimuleren een volgend stapje in hun ontwikkeling te zetten. Alle kanten van de ontwikkeling komen aan bod: de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld het eigen 'ik' ontdekken, samenspelen en meeleven met anderen), taalontwikkeling, motoriek (bijvoorbeeld rennen, springen, torens bouwen, knopen open en dicht doen) en het kennismaken met rekenprikkels (bijvoorbeeld interesse in getallen, ordenen, 'meten').

Omdat jonge kinderen vooral leren door zelf te ervaren, vinden we de eigen inbreng van kinderen bij de activiteiten belangrijk. We doen iedere dag activiteiten met kleine groepjes kinderen. Hierdoor hebben we tijd om kinderen goed te begeleiden en kunnen kinderen ook van elkaar leren. Telkens staat er een ander thema centraal. Bijvoorbeeld 'Wat heb jij aan vandaag?', 'Eet smakelijk!' of 'Dit ben ik!'.

Naast het doen van uitdagende en doelgerichte activiteiten, zijn de pedagogisch medewerkers de hele ochtend of (mid)dag alert op mogelijkheden om op speelse manier de ontwikkeling van de kinderen te prikkelen. Bijvoorbeeld door over de kleuren van autootjes te praten "Kun je mij het blauwe autootje geven?", samen de bekers te tellen, "Wat is groter en welke is de kleinste?" enzovoort. Ook hierbij let de pedagogisch medewerker erop dat ze aansluit bij het niveau van de kinderen.

We houden natuurlijk iedere keer dat een kind komt in de gaten hoe het met het kind gaat: hoe hij zich voelt en welke ontwikkelingsstappen het zet. Om ervoor te zorgen dat we dit goed in het oog blijven houden, maken we hierover regelmatig korte aantekeningen. Eén of twee keer per jaar leggen we de ontwikkeling van ieder kind vast in een kindvolgsysteem en bespreken dit met ouders. De resultaten uit het kindvolgsysteem worden ook besproken tijdens een kindbespreking. We overleggen met elkaar hoe we ons aanbod zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij het welbevinden, het ontwikkelingsniveau en belangstelling van een kind zodat we het kind zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren in zijn ontwikkeling.

Wat kun je als ouder doen

Ouders zijn voor ons belangrijk, ook bij Voorschoolse Educatie! Je helpt je kind als je thuis ook aandacht besteedt aan waar je kind bij de peutergroep of het kinderdagverblijf mee bezig is. Daarom geven we een ouderboekje en/of logeerkoffer, spelletjes en/of prentenboek mee naar huis. Of we vragen je om iets van thuis mee te brengen dat past bij het thema. Via het Ouderportaal kun je zien wat je kind bij ons doet. Zo kunnen we met je praten over het gedrag en de ontwikkeling van je kind.

Het is heel erg belangrijk dat het kind telkens naar de peutergroep of het kinderdagverblijf komt! Want hoe vaker het kind komt, hoe meer we met hem of haar kunnen oefenen en hoe meer het bij ons leert. Zoals Nederlands begrijpen en praten, je kunnen concentreren en samen met andere kinderen spelen. Dit is allemaal belangrijk als het kind naar de basisschool gaat. De kans dat het straks goed gaat op school met je kind is hierdoor groter. Breng je kind dus iedere keer!

Regelmatig organiseren we activiteiten waarbij je als ouder van harte welkom bent. Zoals de start of afsluiting van een thema of ouderbijeenkomsten over ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Samenwerking met basisschool

Bij de peutergroepen en kinderdagverblijven waar we met VE werken, is er, daar waar mogelijk, veel aandacht voor de afstemming en samenwerking met de basisschool in de buurt. Zo hebben we contact met de leerkracht om onze werkwijzen goed op elkaar aan te laten sluiten zodat de overgang naar de basisschool voor de kinderen soepel verloopt.

Wil je meer weten over hoe er bij de locatie van je kind gewerkt wordt met VE? Op de locatiepagina van de peutergroep of kinderdagverblijf van je kind vind je de informatie in het document Ons pedagogisch handelen.

Omvang VE aanbod

Bij onze peutergroepen komen kinderen met een VE indicatie vanaf 2 of 2,5 jaar 4 dagdelen per week (buiten schoolvakanties). Wij bieden bij de peutergroepen 4 uur per dagdeel een VE aanbod. Hiermee hebben we in onze peutergroepen het VE aanbod zodanig ingericht dat kinderen tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar ten minste 960 uur Voorschoolse Educatie ontvangen per anderhalf jaar.

Bij kinderdagverblijven maken kinderen met een VE indicatie vanaf de leeftijd van 2,5 jaar minimaal gebruik van 2,5 dag kinderopvang per week. De halve dag is altijd een ochtend. Het VE aanbod wordt geboden op momenten van de dag dat er niet wordt afgeweken van de BKR en duurt ‘s morgens minimaal 4 uur en ’s middags minimaal 2 uur. Zo bieden wij bij kinderdagverblijven elk kind met een VE indicatie minimaal 16 uur VE per week. Op basis van 40 weken per jaar bieden we de verplichte 960 uur VE per jaar. Dit aanbod doen we gedurende 52 weken per jaar en alle dagen per week. Het is verweven in al onze activiteiten.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer