Wennen

Om goede kinderopvang te kunnen bieden, is het belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons thuis voelen. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is belangrijk om voldoende tijd hiervoor uit te trekken. 

Tijdens het wennen:

  • raken kinderen en ouders vertrouwd met het gebouw, de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen, de gang van zaken en het dagritme;
  • leren pedagogisch medewerkers het kind kennen en bouwen een band op;
  • ontstaat er tussen pedagogisch medewerkers en ouders een vertrouwensrelatie;
  • stemmen de pedagogisch medewerkers het voedings- en slaapritme en de pedagogische aanpak van een kind samen met de ouders af.

Algemeen

Hoe de wenperiode verloopt, is afhankelijk van de leeftijd en het karakter van je kind. Een paar weken voor de plaatsingsdatum nemen we contact op om afspraken te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kind de eerste keer een halve dag komt of dat je zelf juist langer blijft. Als het past binnen de bezetting in de groep en de plaatsingsovereenkomst is getekend, kunnen kinderen vóór de ingangsdatum zonder extra kosten een aantal dagdelen komen wennen. Als een kind niet kan wennen op de dagen dat het naar het kinderdagverblijf, de peutergroep of de buitenschoolse opvang komt, kijken we naar andere mogelijkheden. Wennen is namelijk alleen mogelijk als de groepsgrootte dat toelaat.

Tijdens het welkomstgesprek vraagt de mentor van het kind de ouders om informatie die nodig is om het kind goed te begeleiden. Bijvoorbeeld wat het kind leuk vindt om te doen, hoe we bij verdriet kunnen troosten, welk slaapritueel vertrouwen geeft. Bij veranderingen in de groep, zoals bijvoorbeeld een nieuwe pedagogisch medewerker of andere mentor, kijken we wat kinderen nodig hebben om aan deze verandering te wennen. Voor kinderen die extra dagdelen komen of een dag ruilen is de groepssamenstelling vaak anders. Deze kinderen geven we zo nodig extra aandacht, spelen we een spelletje mee of wijzen een ‘maatje’ toe, waar ze die dag op kunnen terugvallen.

Wennen bij het kinderdagverblijf

We stemmen regelmatig met de ouders af hoe het gaat. Wanneer nodig stellen we de afspraken bij. In de wenperiode houden we goed in de gaten hoe je kind zich voelt en wanneer nodig is er extra steun of troost. Er is veel aandacht voor de kennismaking met de andere kinderen en het leren kennen van het dagritme en rituelen in de groep. Bij baby's sluiten we zoveel mogelijk aan bij het dagritme dat het thuis gewend is. 

In overleg met ouders bespreken we in een evaluatiegesprek na drie maanden hoe het met hun kind gaat. Bij doorstroming naar een andere groep, hebben we aandacht voor een soepele overgang en kijken we wat een kind daarvoor nodig heeft. Tegelijk met een ander kind uit de groep doorstromen, kan bijvoorbeeld prettig zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat het kind samen met de vertrouwde pedagogisch medewerker een paar keer in de nieuwe groep gaat kijken of dat de nieuwe pedagogisch medewerker op de vertrouwde groep van het kind komt. Dit moet altijd passen binnen de wettelijke afspraken over de beroepskracht kind ratio en kan alleen als er plek is op de andere groep of tijdens een activiteit waarbij het kind dat went altijd terug kan naar de eigen groep.

Wennen bij de buitenschoolse opvang

Voor het wennen bij de buitenschoolse opvang zijn meestal een of twee wenmomenten voldoende. Hoe het wennen precies gaat, is bijvoorbeeld afhankelijk van of er al een broer of zus bij de bso zit. De eerste keer kun je samen met je kind van school naar de bso komen. Vaak koppelen we een maatje aan een nieuw kind. Dit maatje helpt het nieuwe kind met het wegwijs worden in de nieuwe groep. 

Aan de overgang naar een volgende groep besteden we extra aandacht. Wanneer het kan, laten we kinderen tegelijk naar een nieuwe groep gaan, dan is er meteen al een vriendje of vriendinnetje. Een nieuwe groep betekent vaak ook een nieuwe mentor. We zorgen ervoor dat kinderen voor die tijd weten wie de eventuele nieuwe mentor wordt en laten kinderen vast kennis maken met de nieuwe groep, tijdens een activiteit of als er ruimte is in de nieuwe groep.  

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer